ایمنی در هنگام بتن ریزی

عملیات بتن ریزی سدها معمو‌لاً توسط یك تیم ویژه درسدها صورت می‌گیرد‌ . مكان‌های مختلف ،شرایط ایمنی مخصوصی را طلب می‌كند كه اهم آن استفاده از وسایل حفاظت فردی‌، شناخت كار و ابزار مربوطه‌، ارتباط صحیح و هماهنگی تیم عمل كننده و مشخص شدن وظایف افراد گروه با توجه به شرایط جسمانی آنان است. در هنگام بتن ریزی رعایت نكات ذیل ضروری است.

  1. ابزار و وسایل كار‌ از نوع مناسب انتخاب و در صورت عدم نیاز یا استفاده‌، در جای مشخص نگهداری شود. به عنوان مثال‌، قرار دادن ویبراتورهای بنزینی یا گازوئیلی به صورت مورب در محدوده عملیات صحیح نیست.
  2. ابزاری كه خراب بوده یا نیاز به تعمیر داشته باشند در جای مشخص نگهداری و از بقیه ابزار جدا شوند. بست شیلنگ‌های مورد استفاده در هنگام كار با ویبراتو‌ر های بادی‌ سالم باشند و علاوه بر آنشیلنگ هوای فشرده با سیم به ویبراتور مهار شوند‌‌. از پرت كردن وسایل خودداری شود.
  3. در بتن ریزی‌های سطحی باید دقت شود كه پای افراد در حین عبور و اجرای كار در لابلای آرماتورها گیر ننماید‌.
  4. انداختن چند قطعه تخته به عنوان راهرو‌، ایمنی زیادی به رفت و آمد می‌بخشد‌.
  5. هوای فشرده نباید به طرف اشخاص دیگر گرفته شود‌.
  6. از ابزار كار بصورت صحیح استفاده و در نظافت آنها دقت شود.
  7. پس از اتما‌م كار باید دست‌ها را با آب و صابون شست و پس از اتمام كار روزانه استحمام نمود.
  8. شرایط مناسب كاری از نظر تهویه و روشنایی كافی از هر حیث می‌بایست تامین شود.
  9. یك سركارگر مجرب‌ نسبت به هدایت تیم و آموزش صحیح افراد اقدام نماید‌. همچنین نقل و انتقال افراد و ابزار كار و میزان خستگی و كارایی آنان را باید زیر نظر داشته باشد.