ابتدا باید هوای سرد را برای عمل بتن ریزی تعریف کنیم .ما می گوییم زمانی هوا سرد است که :

بتن ریزی در هوای سرد

1. دمای هوا کمتر از 4 درجه ی سانتی گراد  باشد

2. انتظار رود در طول دوره محافظت ، کمتر از 4 درجه  سانتی گراد  شود

زمانی هوا سرد است که طی سه روز متوالی :

الف ) متوسط روزانه دمای هوا در شبانه روز ، کمتر از 5  درجه سانتیگراد باشد

ب ) دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از 10 درجه سانتیگراد بیشتر نباشد

هوای سرد بر روی بتن تازه و سخت شده تاثیراتی می گذارد :

بتن تازه : 1. افزایش زمان  گیرش 2. یخ زدگی بتن در حالت تازه بودن

بتن سخت شده : 1.احتمال یخ زدن و تاخیر در سخت شدن 2 . کاهش سرعت کسب مقاومت در کوتاه مدت 3 . ترک خوردگی بتن

حال به این می اندیشیم که برای بتن ریزی در هوای سرد چه باید کرد ؟

 1. محافظت در برابر یخ زدگی  
 2. کسب مقاومت اولیه بعد از دوره محافظت
 3. استفاده از شرایط عمل آوری مناسب برای کسب مقاومت با سرعت نرمال
 4. تحمل سیکل ذوب و یخ بعد از دوره عمل آوری
 5. جلوگیری از ترک خوردگی بتن
 6. کسب مقاومت لازم برای قالب برداری ایمن
 7. کسبی مقاومت کافی برای تحمل بارگذاری در دوره اجرا
بتن ریزی ، بتن آماده ، بتن آماده ی سروش بتن ، soroshbeton ، betonesorosh ، betonsorosh

در تولید بتن :

 • دمای بتن بعد از اختلاط  باید به حدی باشد که دمای مورد نیاز برای بتن ریزی را با توجه به شرایط و زمان حمل تامین نماید .
 • دمای مصالح گرم شده باید به اندازه ای باشد که باعث گیرش سریع سیمان نشود . برای این منظور ، می توان ترتیب اضافه کردن مصالح شامل اول سه چهارم آب گرم ، سپس سنگدانه درشت ، سنگدانه ریز ، سیمان و در آخر یک چهارم مابقی آب گرم باشد .
 • دمای بتن در زمان اختلاط باید طوری  کنترل شود که تغییرات دما از هر بچ به بچ دیگر به حداقل برسد .
 • در مواردی که بتن روی زمین ریخته می شود ، اگر زمین یخ زده باشد ، دمای بتن به سرعت افت می کند . همچنین ممکن است زمین یخ زده ذوب شود ، بطوریکه بتن نشست کند .
 • در شرایظی که زمین قبلا یخ زده باشد ، باید قبل از بتن ریزی ،یخ ها ذوب شوند .
 • باید اطمینان حاصل شود که برف /یخ به میلگرد ها و قالب در زمان اجرا نچسبیده است .
 • دمای سطح بتن در تماس با زمین یا قالب ، نباید 5 درجه سانتی گراد بیشتر یا 8 درجه سانتی گراد کمتر از توده بتن باشد .
 • با توجه به اینکه دمای پایین بتن باعث افزایش فشار جانبی قالب می شود ، لازم است توجه کافی در سرعت بتن ریزی و ارتفاع بتن صورت پذیرد.
 • اسپری کردن آب یا بخار گرم روی بدنه قالب و حائل ها باعث ذوب شدن برف/یخ می شود .
 • دمای بتن در هنگام ساخت باید بین 7تا21درجه سانتی گراد  بسته به ابعاد مقطع بتن ریزی و شرایط محیطی و در هنگام ریختن باید بین 5 تا 13 درجه سانتی گراد بسته به ابعاد مقطع بتن ریزی باشد .
 • روش و مدت حفاظت باید با توجه به عوامل مختلف مانند دمای هوای محیط ، طرح اختلاط بتن ، نوع و اندازه ساز تعیین شود .
بتن ریزی در هوای سرد چگونه است

علاوه بر موارد بالا یکسری موارد دیگر نیز ( محافظت بعد از اجرای بتن ) باید مورد توجه قرار بگیرند که بتن ریزی در هوای سرد به بهترین شکل ممکن صورت و پایان بپذیرد

 • محافظت با روش عایق سازی بتن برای جلوگیری از اتلاف حرارت و افت دما ( عایق سازی )
 • محافظت با روش پوشاندن بتن برای جلوگیری از وزش باد و بارش برف ( پوشاندن )
 • تولید حرارت اطراف محیط بتن برای افزایش و حفظ دمای محیط مجاور بتن یا افزایش دمای بتن ( حرارتی )
 • محبوس کردن
 • ترکیبی از روش های بالا
 • در روش حفاظت حرارتی ، مهم است تا از حرارت دهی موضعی اجتناب شود زیرا ممکن است احتمال ترک خوردگی ناشی از گرادیان حرارتی افزایش یابد .
 • زمانی که از حفاظت حرارتی استفاده می شود ، لازم است از خشک شدن سریع بتن اجتناب شود و حرارت دادن باید بطور یکنواخت در سرتاسر بتن صورت پذیرد .
 • اگر دمای سطح بتن بعد از 6 ساعت از قطع محافظت ، به اندازه مقادیر بیان شده برای حداکثر افت حرارتی در طی 24 ساعت منهای 8 درجه سانتی گراد بود ، دوره محافظت باید 48 ساعت دیگر ادامه یابد .